39e Nationale Jeugdronde 2024
9 t/m 14 juli 2024 - ROOSENDAAL

Reglement

Algemeen Reglement

Deelname
Deelname is mogelijk voor jongens en meisjes die op 1 juli  de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt, maar die op die datum niet ouder zijn dan 14 jaar. Een deelnemer kan worden gevraagd zich te legitimeren.

Inschrijfgeld
Iedere deelnemer is verplicht € 40,– inschrijfgeld te voldoen bij inschrijving.
* bij jubileumedities kan het inschrijfgeld met 5 euro verhoogd worden.

Aansprakelijkheid
Het organisatiecomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gebeurtenissen vóór, tijdens of na de wedstrijd. Door eenvoudige deelname gaat de deelnemer c.q. zijn/haar ouder(s) of verzorger(s) hiermee akkoord. Hiertoe dient elke inschrijving vergezeld te gaan van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

Fietsen en fietsenkeuring
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deelnemers op een racefiets en deelnemers die op een gewone fiets (een mountainbike dan wel op een city bike) rijden. Deelnemers op een racefiets krijgen fietsstrafpunten tijdens de daarvoor geldende onderdelen. Aan het begin van de Nationale Jeugdronde wordt tijdens de fietsenkeuring door een onafhankelijke jury beoordeeld of er sprake is van een “gewone” fiets, dan wel een “racefiets”. De beoordeling vindt plaats volgens vaststaande criteria: de deelnemers rijden op eigen fietsen: gewone fietsen, mountainbikes of city bikes met een minimale banddikte van 28mm. Van deelnemers die meerijden op een fiets met een banddikte minder dan 28mm, wordt de fiets als racefiets geregistreerd. Tegen deze beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. Tijdens de fietsenkeuring wordt de fiets voorzien van een speciale markering. Dit label mag gedurende de Nationale Jeugdronde niet van de fiets worden verwijderd. Tijdens de fietsenkeuring wordt, bij iedere deelnemer, de dikte van de band geregistreerd. Verder wordt gekeken naar de veiligheid van de fiets; o.a. remmen, verlichting, reflectoren, bel en andere relevante zaken.

Tenzij de jury daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent, is het de deelnemer verboden tijdens de Nationale Jeugdronde van fiets te wisselen of type- veranderingen aan de fiets aan te brengen, zoals het wisselen van wielen en het (de)monteren van andere fiets onderdelen.

Het is ten strengste verboden om met clickpedalen deel te nemen aan de Nationale Jeugdronde. Indien dit wordt geconstateerd zal de deelnemer worden bestraft naar de laatste plaats in het individuele dagklassement van het op de dag van constatering verreden wedstrijdonderdeel. Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om deel te nemen met een fiets die elektrisch ondersteund wordt.

Geconstateerde overtredingen worden bestraft met declassering naar de laatste plaats in het individuele dagklassement van het op de dag van constatering verreden wedstrijdonderdeel. Deze declassering is eveneens van toepassing op een deelnemer die (zonder overleg met de jury) met een fiets zonder NJR-label (indien van toepassing) aan de start van een wedstrijdonderdeel verschijnt.

Ploegen
Er zijn ploegen van: a 6 – 9 deelnemers b 9 – 12 deelnemers c 12 – 15 deelnemers

Alle ploegen kunnen uit alleen meisjes of alleen jongens of uit jongens en meisjes bestaan. Wanneer een ploeg 3 of meer jongens heeft, wordt deze opgenomen in het jongensklassement en/of wanneer een ploeg 3 of meer meisjes heeft, wordt deze opgenomen in het meisjesklassement.

Strafpunten en klassementen.
Tijdens de Nationale Jeugdronde worden verschillende wedstrijdonderdelen verreden. Aan de hand van de op deze wedstrijdonderdelen behaalde resultaten worden er dagelijks individuele- en ploegen klassementen samengesteld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen meisjes klassementen en jongens klassementen. Als basis voor deze klassementen geldt de tijd, die een deelnemer nodig had om een bepaald wedstrijdonderdeel te verrijden. De tijd van alle wedstrijdonderdelen wordt opgenomen in tienden van seconden en wordt omgerekend in tijdstrafpunten.

Meisjes en jongens die deelnemen op een racefiets krijgen daarvoor fietsstrafpunten tijdens bepaalde wedstrijdonderdelen. Deelnemers van 11 jaar en ouder krijgen tijdens bepaalde wedstrijdonderdelen leeftijdstrafpunten naar gelang hun leeftijd. Tenslotte kunnen nog wedstrijdstrafpunten worden toegekend voor de ploeggrootte, voor het missen van hindernissen en voor bepaalde overtredingen. Een en ander is afhankelijk van het betreffende wedstrijdonderdeel.

Het aantal strafpunten dat aan iedere deelnemer voor een bepaald wedstrijdonderdeel wordt toegekend, is een optelling van het aantal tijdstrafpunten, leeftijdstrafpunten en wedstrijdstrafpunten. Winnaar van een individueel klassement is degene die het minste aantal strafpunten heeft behaald. Winnaar van een ploegenklassement is de ploeg die het minste aantal punten heeft behaald.

Naast deze wedstrijdklassementen worden er dagelijks tevens zogenoemde schoonheidsklassementen samengesteld. In deze klassementen worden de deelnemers en de ploegen beoordeeld op hun gedrag tijdens de Nationale Jeugdronde. Zowel tijdens het rijden in de karavaan als op de wedstrijdonderdelen.

Wedstrijdonderdelen
Tijdens de Nationale Jeugdronde worden de volgende wedstrijdonderdelen verreden:  Proloog (ploegentijdrit) over ca.1250 m., Achtervolging (individueel)over 850 m.,   Verkeersdoolhof, Veldrit, Behendigheidsrit over ca.150 m., Hinderniscriterium over ca. 350 m. Ieder van deze onderdelen telt mee voor de wedstrijdklassementen.

Wedstrijdklassementen
Voor alle wedstrijdonderdelen, met uitzondering van de proloog, geldt het volgende. Nadat het totaal van de op een wedstrijdonderdeel behaalde strafpunten per deelnemer is berekend, wordt een klassement opgemaakt waarbij de deelnemer met het minste aantal strafpunten als 1e wordt geklasseerd. Het individuele dagklassement wordt samengesteld door aan de hand van deze klassering aan de individuele deelnemer een plaatsingscijfer toe te kennen. Dit betekent dat de deelnemer die op de eerste plaats staat 1 punt krijgt, die op de tweede plaats 2 punten, derde plaats 3 punten, enzovoorts. bij een gelijk aantal punten wordt de jongste deelnemer het hoogst geklasseerd, maar krijgen de betreffende deelnemers hetzelfde plaatsingscijfer. Voorbeeld

tabel

Het algemeen individueel klassement wordt samengesteld door de plaatsingscijfers dagelijks te totaliseren. Bij een gelijk aantal punten wordt de jongste deelnemer het hoogst geklasseerd.

Het ploegen dagklassement wordt samengesteld door de plaatsingcijfers van de beste drie deelnemers van het op die dag verreden wedstrijdonderdeel te totaliseren. Als een ploeg minder dan drie meisjes of minder dan drie jongens heeft, dan wordt die ploeg niet opgenomen in het betreffende ploegenklassement.

Het algemeen ploegenklassement wordt samengesteld door de punten van de dagploegenklassementen te totaliseren.

Het bolletjes trui klassement wordt samengesteld door alle tijden (exclusief het aantal verkregen strafpunten) van de individuele deelnemers jongens of meisjes bij elkaar te tellen en deze respectievelijk door het aantal deelnemende jongens of meisjes te delen. De jongen en het meisje dat deze nominale tijd het dichtst benaderd wint de bolletjestrui.

Het Runner Up klassement (Blauwe trui) Het meisje en de jongen die vandaag het meeste zijn gestegen in het individueel klassement krijgen een blauwe trui. Op zondagavond wordt ook een blauwe trui uitgereikt aan de jongen en het meisje die in het overall klassement van de gehele week de meeste plaatsen is gestegen in het individuele klassement.

Het Witte trui klassement Het meisje en de jongen in de leeftijd 10-11 jaar die vandaag het hoogste is geëindigd in het individueel dagklassement (wedstrijdonderdeel) krijgen een witte trui. Op zondagavond wordt ook een witte trui uitgereikt aan de jongen en het meisje in de leeftijd 10-11 jaar die in het overall klassement van de gehele week het beste heeft gepresteerd op alle onderdelen.

Het Groene trui klassement De jongen en het meisje met het minst aantal punten (gebaseerd op de gereden tijd) tijdens het betreffende onderdeel, krijgen een groene trui. Als de deelnemer tevens winnaar is van een klassementstrui (geel, wit of regenboog) verliest de deelnemer het recht op de groene trui. En zal deze uitgereikt worden aan de eerstvolgende met het minst aantal punten. Op zondagavond wordt ook een groene trui uitgereikt aan de jongen en het meisje jongen met het minst aantal punten over de gehele duur van de jeugdronde.

Zwarte Trui wordt uitgereikt aan de grootste pechvogel. Wanneer een deelnemer tijdens een wedstrijdonderdeel of het rijden in de karavaan ten val komt en zich daarbij blesseert, kan hij/ zij in aanmerking komen voor de zwarte trui. Het bestuur van de Nationale Jeugdronde is hierin beslissingsbevoegd en zal kijken naar de ernst van het ongeluk en de blessure.

Proloog Voor het samenstellen van het klassement van de proloog geldt een afwijkende vorm dan voor de andere wedstrijdonderdelen. Er wordt één (gemengd) ploegenklassement samengesteld voor alle ploegen uit de gehele karavaan. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen meisjes- en jongens- klassementen, in tegenstelling tot de andere wedstrijdonderdelen. Het ploegen dagklassement van de proloog is later van invloed op de ploegen totaalklassementen in de verschillende klassen (meisjes en jongens). Door het samenstellen van de klassementen aan de hand van plaatsingcijfers wordt een evenredige zwaarteverdeling over alle wedstrijdonderdelen verkregen.

Rijden in de karavaan
Om het rijden in de karavaan zo goed en veilig mogelijk te laten plaatsvinden zijn de volgende regels van toepassing:

Alleen deelnemers
Er mogen alleen deelnemers aan de Nationale Jeugdronde meefietsen in de karavaan. Het is dus verboden dat niet-deelnemers, zoals ploegleiders, meefietsen. Een uitzondering op deze regel vormt de etappe van zaterdag. Op die dag mogen maximaal twee ploegleiders meefietsen met hun eigen ploeg. Ook is het deze dag toegestaan dat een ploeg van de organisatie meefietst.

Bezemwagen
De laatste auto in de karavaan is de bezemwagen die bedoeld is voor deelnemers die niet meer verder kunnen fietsen. Deelnemers met stukken aan hun fiets blijven langs de kant van de weg wachten tot de bezemwagen voorbij komt. De fietst gaat in de bezemwagen en de deelnemer kan plaats nemen in de bezembus. Zij kunnen in de bezembus blijven tot de eerstvolgende halteplaats. Deelnemers die zonder reden plaats willen nemen in de bezembus kunnen door de jury beboet worden met extra strafpunten en zelfs uit de Nationale Jeugdronde worden verwijderd!

Schoonheidsklassement
Tijdens de gehele Nationale Jeugdronde worden er controles uitgevoerd op het gedrag van de deelnemers en de ploegen. Dagelijks wordt daarvan door onafhankelijke personen een klassement opgemaakt. Deze dagklassementen worden getotaliseerd in totaalklassementen. De ploeg die op de eerste plaats staat in het totaalklassement, mag zich leider noemen van het “schoonheidsklassement”.

Deze ploeg krijgt van de organisatie van de Nationale Jeugdronde de “witte petjes” uitgereikt. Zij worden geacht die op de volgende wedstrijddag te dragen. Bij excessen kan de jury bepalen dat het schoonheidsklassement meetelt voor het algemeen individueel dagklassement. Daartoe wordt de dagklassering van het schoonheidsklassement omgezet in extra wedstrijdstrafpunten per deelnemer. De verdeling daarvan is als volgt; de deelnemers van de ploeg die op de eerste plaats staat krijgen 0 wedstrijdstrafpunten; 2e plaats 5 wedstrijdstrafpunten; 3e plaats 10 wedstrijdstrafpunten; 4e plaats15; 5e.plaats 20; enz.

De jury kan een deelnemer wegens wangedrag vóór, tijdens of na de wedstrijd, beboeten met extra strafpunten, en zelfs van verdere deelname uitsluiten. In dat geval volgt geen restitutie van inschrijfgeld.

Mobiele (audio) apparaten
Deelnemers aan de Nationale Jeugdronde mogen tijdens het rijden in de karavaan of tijdens het afleggen van een wedstrijdonderdeel geen mobiele telefoon of mobiel audio apparaat bij zich dragen of gebruiken. Bij overtreding van dit artikel zal de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. In dat geval volgt geen restitutie van inschrijfgeld. ’s Avonds is het gebruik van mobiele telefoons en mobiele audio apparaten wel toegestaan, behalve bij het betreden van het podium of tijdens deelname aan een onderdeel van het avondprogramma.

Protesten
Op- of aanmerkingen op de uitslag van een bepaald wedstrijdonderdeel moeten uiterlijk om 23.00 uur na de prijsuitreiking door de ploegleider(s) worden ingediend bij de jury. De jury komt hier de volgende dag  zelf op terug bij de betreffende ploegleider(s). Op zondagavond dient dit te geschieden vóór 21.30 uur. Op de beslissing die door de jury op een protest wordt genomen, is geen beroep mogelijk. Hoofd jury is Miranda Bos.

Opvolging van aanwijzingen
Deelnemers en begeleiders, al dan niet in volgauto’s moeten door de politie of leiding gegeven aanwijzingen terstond opvolgen.

Pleeggezinnen
Voor deelnemers die afkomstig zijn van buiten Roosendaal kan de organisatie proberen onderdak te zoeken bij pleeggezinnen in Roosendaal. In principe maken deelnemers die uit de nabije omgeving van Roosendaal komen daar liever geen gebruik van. Deelnemers die worden ondergebracht bij pleeggezinnen, worden geacht zich keurig te gedragen. Bij excessen kan de organisatie beslissen de betreffende deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. In dat geval volgt geen restitutie van inschrijfgeld.

Tijdstip van thuiskomst
Deelnemers moeten vóór 23.00 uur thuis of op hun pleegadres zijn, tenzij zij onder begeleiding zijn van ouders of pleegouders, of deze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om op een later tijdstip thuis te mogen komen. Ouders en pleegouders worden verzocht er op toe te zien dat de deelnemers tijdig aan de start verschijnen.

Medicijngebruik
Gebruikt een deelnemer medicijnen of is ergens allergisch voor, geef het door aan de organisatie en het EHBOteam. Zorg als ploegleider dat u het ook weet. Dit om ongemakken te voorkomen. Advies: zorg ervoor dat u in het bezit bent van kopie zorgverzekeringpas van u deelnemers

Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury, eventueel in overleg met het dagelijks bestuur.

Reglement per wedstrijdonderdeel

Strafpuntverdeling
De proloog is een echt ploegen onderdeel. Het resultaat van de ploeg is het enige wat telt en wordt niet omgezet in individuele resultaten. Bij de andere wedstrijdonderdelen worden juist de individuele prestaties van de deelnemers gemeten. Hun resultaten worden later omgezet naar ploegresultaten. Om die reden kent de proloog een ietwat afwijkende vorm van strafpunt toekenning.

Proloog
Tijdens de proloog dient de ploeg zo snel mogelijk het parcours te hebben afgelegd. De gehele ploeg start tegelijkertijd, zowel meisjes als jongens. Per ploeg wordt één tijd bepaald. Tijdens de wedstrijd moet de ploegleider ten alle tijde achter de laatste deelnemer blijven!

Tijdstrafpunten
Voor het vaststellen van de tijd van de ploeg is het aantal deelnemers dat bij deze ploeg is ingeschreven bepalend, en niet het aantal deelnemers dat aan de start verschijnt. De tijd van de (aantal ingeschreven deelnemers -2) deelnemer geldt. Staat de ploeg ingeschreven met 14 deelnemers, dan geldt de tijd van de 12e deelnemer die over de streep komt. Is een ploeg ingeschreven met 6 deelnemers, dan geldt de tijd van de 4e deelnemer die over de streep komt. Staat de ploeg ingeschreven met 10 deelnemers, maar verschijnen er slechts 8 aan de start van de proloog, dan geldt nog steeds de tijd van de 8e deelnemer die over de streep komt. Komt een ploeg met minder deelnemers over de eindstreep dan het (aantal ingeschreven deelnemers -2), dan geldt de tijd van de laatst aankomende +30 seconden. Elke tiende (0,1) van een seconde is 1 tijdstrafpunt.

Fiets- en leeftijdstrafpunten
In tegenstelling tot de andere wedstrijdonderdelen, is de proloog een echte ploegenwedstrijd. Waar de klassementen van de andere onderdelen worden bepaald op individuele basis, is het klassement van de proloog gebaseerd op de prestaties van een gehele ploeg. Waar voor de andere wedstrijdonderdelen fiets- en leeftijdstrafpunten aan iedere deelnemer worden toegekend, geldt voor de proloog een toekenning op basis van ploegensamenstelling. De ploeg krijgt een aantal fiets- en leeftijdstrafpunten toegekend dat gelijk is aan de som van het aantal fiets- en leeftijdstrafpunten dat geldt voor iedere ingeschreven deelnemer, gedeeld door het aantal deelnemers, en afgerond naar het dichtst-bijgelegen gehele getal. Een en ander volgens onderstaande tabel:

tabel

tabel

Er worden 1390/12=115,8 >> 116 strafpunten toegekend.

Wedstrijdstrafpunten
Enerzijds geldt tijdens de proloog het voordeel van de ploegensamenwerking waardoor tragere deelnemers sneller over de eindstreep kunnen worden gehaald dan wanneer ze individueel zouden moeten rijden. Anderzijds is juist deze ploegensamenwerking eenvoudiger te realiseren voor kleinere ploegen dan voor grotere ploegen. Daarom krijgt iedere ploeg een aantal extra strafpunten toegekend, in de vorm van wedstrijdstrafpunten, dat afhankelijk is van het aantal ingeschreven deelnemers. Iedere ploeg krijgt (15-aantal ingeschreven deelnemers)*3 wedstrijdstrafpunten. Een ploeg van 15 deelnemers krijgt dus 0 wedstrijdstrafpunten: een ploeg van 6 deelnemers 27.

Achtervolging
Het parcours op het terrein van Cosun Beet Company moet zo snel mogelijk worden afgelegd. 6 deelnemers verschijnen tegelijkertijd aan de start en starten gelijk na het startschot.

Tijdstrafpunten
Voor iedere tiende (0,1) van een seconde wordt 1 tijdstrafpunt berekend.

Fietsstrafpunten
Voor jongens en meisjes op een racefiets worden 100 fietsstrafpunten berekend.

Leeftijdstrafpunten

tabel

Voor de leeftijdstrafpunten geldt onderstaande verdeling:

Wedstrijdstrafpunten
Er worden géén wedstrijdstrafpunten toegekend.

Verkeersdoolhof
Tijdens de verkeersdoolhof moeten de deelnemers een weg vinden door een woud van verkeersborden. Er is een goede route om uit de doolhof te komen. Deze route wordt vanzelf afgelegd als geen overtredingen worden gemaakt tegen de verkeersborden. Er verschijnen 3, 5 of 6 ploegen tegelijkertijd aan de start. Van elke ploeg start om en om een deelnemer.

Tijdstrafpunten
Van iedere deelnemer wordt de tijd opgenomen die hij er over doet om uit de doolhof te komen. Uit al deze tijden wordt vervolgens de gemiddelde tijd berekend. Deze gemiddelde tijd wordt ook wel de nominale tijd genoemd. De nominale tijd geldt als maatstaf voor het vaststellen van het aantal tijdstrafpunten per deelnemer. Het verschil tussen de nominale tijd en de tijd van een individuele deelnemer wordt omgerekend in tijdstrafpunten voor die deelnemer. Iedere tiende (0,1) seconde verschil levert 1 tijdstrafpunt op.

Fietsstrafpunten
Voor meisjes of jongens op een racefiets worden géén extra fietsstrafpunten berekend.

Leeftijdstrafpunten
Er worden géén leeftijdstrafpunten toegekend.

Wedstrijdstrafpunten
De verkeersdoolhof moet in principe fietsend worden afgelegd. Stapt een deelnemer af en volgt hij het goede parcours, dan worden daar echter geen strafpunten voor berekend. Maar volgt hij niet het goede parcours en slaat hij een weg in, die op de fiets een overtreding tot gevolg zou hebben, maar met de fiets aan de hand niet, zoals een weg met een bord “verboden voor fietsers” dan worden daarvoor desondanks 3 verkeersovertredingen in rekening gebracht. Fietst of loopt de deelnemer over het gazon of door de beplanting, dan worden daarvoor eveneens 3 verkeersovertredingen extra geteld. Wanneer een deelnemer zodanig fout rijdt dat hij daardoor een groot gedeelte van de doolhof mist, waardoor de kans op overtredingen aanmerkelijk wordt verkleind, worden daarvoor 5 verkeersovertredingen in rekening gebracht. In tegenstelling tot het dagelijks verkeer hoeft de deelnemer in de verkeersdoolhof niet zijn hand uit te steken wanneer van richting wordt veranderd. Het mag uiteraard wel! Voor iedere verkeersovertreding worden 300 wedstrijdstrafpunten toegekend.

Veldrit
Tijdens de veldrit moeten de deelnemers zo snel mogelijk een parcours over bos- en heidegrond afleggen. De deelnemers rijden achter een deelnemer van een de eigen of een andere ploeg, waarbij telkens 1 deelnemer van start gaat.

Tijdstrafpunten
Voor iedere tiende (0,1) van een seconde wordt 1 tijdstrafpunt berekend.

Fietsstrafpunten
Voor meisjes of jongens op een racefiets worden géén extra fietsstrafpunten berekend.

Leeftijdstrafpunten
Voor de leeftijdstrafpunten geldt onderstaande verdeling:

tabel

Wedstrijdstrafpunten
Er worden géén wedstrijdstrafpunten toegekend.

Behendigheidsrit
Fietsend moet, zo snel mogelijk een parcours worden afgelegd, waarin een vijftal behendigheidsonderdelen is opgenomen. Deze behendigheidsonderdelen worden pas bij aanvang van het wedstrijdonderdeel bekend gemaakt en gedemonstreerd door de Jury.
Bij aanvang van het wedstrijdonderdeel zal een demonstratie worden gereden en zal per onderdeel worden uitgelegd wat de bedoeling is.
Wanneer een onderdeel correct is uitgevoerd, maar dit niet al fietsende is gedaan, zullen er alsnog strafpunten worden berekend. Een voet aan de grond of afstappen betekent hiermee automatisch strafpunten per onderdeel.

Tijdstrafpunten
Voor iedere tiende (0,1) van een seconde wordt 1 tijdstrafpunt berekend.

Fietsstrafpunten
Voor meisjes of jongens op een racefiets worden geen extra fietsstrafpunten berekend.

Leeftijdstrafpunten
Voor de leeftijdsstrafpunten geldt onderstaande verdeling:

tabel

Wedstrijdstrafpunten
De wedstrijdstrafpunten worden toegekend volgens onderstaande verdeling:

  • Behendigheidsonderdeel 1: 100 strafpunten
  • Behendigheidsonderdeel 2: 100 strafpunten
  • Behendigheidsonderdeel 3: 300 strafpunten
  • Behendigheidsonderdeel 4: 300 strafpunten
  • Behendigheidsonderdeel 5: 200 strafpunten

Hinderniscriterium
Lopend en fietsend moet zo snel mogelijk een parcours worden afgelegd waarin een aantal hindernissen is opgenomen. Het aangegeven parcours met de hindernissen moet worden gevolgd. In tegenstelling tot de andere wedstrijdonderdelen wordt er niet geloot voor de startvolgorde, maar wordt gestart in de omgekeerde volgorde van het individuele klassement na de behendigheidsrit.

Tijdstrafpunten
Voor iedere tiende (0,1) van een seconde wordt 1 tijdstrafpunt berekend.

Fietsstrafpunten
Er worden géén fietsstrafpunten toegekend.

Leeftijdstrafpunten
Voor de leeftijdstrafpunten geldt onderstaande verdeling:

tabel

Wedstrijdstrafpunten
Voor het missen of negeren van een hindernis of het niet netjes weg zetten van een fiets bij een hindernis die lopend dient te worden afgelegd, worden 200 strafpunten berekend.

Ter hoogte van de waterbak / zandbak worden op beide parcoursen een “vak” gesitueerd van ca. 3*3m¹. De fietst dient binnen dit vak te worden geplaatst/gelegd. De lijn van het vak is bepalend, op de lijn is binnen, over de lijn is buiten. Indien de fiets niet binnen dit vak is geplaatst/gelegd zal het maximaal aantal strafpunten worden toegekend. Indien de fiets van de deelnemer omvalt en komt buiten het vak terecht zal eerst de fiets binnen het vak geplaatst/gelegd moeten worden. Gebeurt dit niet dan krijgt de deelnemer strafpunten. Indien de fiets omvalt nadat de deelnemer een voet op de balk van de waterbak heeft gezet, heeft dit geen gevolgen voor wedstrijdstrafpunten bij deze hindernis.

Het niet uitrijden van een wedstrijdonderdeel
Als een deelnemer tijdens een wedstrijdonderdeel ten val komt of door andere omstandigheden het onderdeel niet uitrijdt, dan krijgt hij het gemiddelde aantal strafpunten van wat zijn ploeggenoten (in dezelfde klasse, meisjes of jongens ) op die dag hebben behaald. Is de desbetreffende deelnemer het enige meisje, of de enige jongen in die ploeg, dan krijgt zij of hij het gemiddeld aantal strafpunten van alle meisjes, resp. alle jongens uit de gehele karavaan. Vanwege de afwijkende opzet van de proloog is het bovenstaande echter niet van toepassing op dat onderdeel. Een andere uitzondering op deze regel vormt de verkeersdoolhof. Daar wordt bij uitval niet het gemiddeld aantal strafpunten van de ploeggenoten in dezelfde klasse (meisjes of jongens) genomen, maar het gemiddeld aantal strafpunten van de gehele ploeg (meisjes én jongens). Bij uitval mag dus nooit een herstart plaatsvinden, tenzij door de jury of wedstrijdleiding anders wordt beslist. De betreffende deelnemer mag het volgende wedstrijdonderdeel weer normaal starten. Verschijnt een deelnemer tweemaal achtereen niet aan de start, dan wordt de deelnemer uit de klassementen verwijderd.

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het reglement per wedstrijdonderdeel. Deze zal spoedig en uiterlijk een week voorafgaand aan de 33e editie van de Nationale Jeugdronde online beschikbaar zijn

Jeugdronde ABC

AVONDPROGRAMMA Op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond zal op de markt een avondprogramma voor de kinderen worden georganiseerd. Rondom het avondprogramma wordt tevens de prijsuitreiking gehouden.

BEZEMWAGEN EN BEZEMBUS Deze rijden als laatste wagens in de karavaan. Deelnemers die onderweg pech krijgen of door andere omstandigheden de etappe niet kunnen vervolgen, dienen aan de rechterzijde van de weg te wachten. Een deelnemer die uitvalt mag daarna weer normaal aan het wedstrijdonderdeel of de etappe deelnemen. Ga niet als ploegleider bij een van uw uitgevallen deelnemers ook mee aan de kant staan, doe dit alleen bij ernstige situaties. Stuur de kinderen erop aan dat het NIET de bedoeling is dat zij een sanitaire stop maken tijdens de etappe. Mocht het toch voorkomen dat een deelnemer erg nodig moet, dan is het NIET toegestaan om na de stop weer aansluiting te zoeken bij de ploeg. De deelnemer moet blijven wachten op de bezembus en daarin plaatsnemen.

FIETSENSTALLING De fietsstalling op de markt is op woensdag, donderdag en zondag tot 23.00 uur geopend. Op vrijdag en zaterdag is de fietsenstalling tot 04.30 geopend. Op zondag is er speciaal voor de deelnemers een fietsenstalling achter het Oude Raadhuis ingericht, zodat zij hun fiets veilig kunnen stallen tijden het hinderniscriterium. Deze is geopend van 11.00 - ca. 17.00 uur. Maak van de fietsenstalling gebruik! De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstallen, etc. Gebruik op wedstrijdonderdelen een lange ketting met slot om alle fietsen vast te leggen! * Let op: Tijden zijn onder voorbehoud en volgen het reguliere rooster van Gemeente Roosendaal.

INTERNET  Op www.jeugdronde.nl vindt gedurende deze week dagelijks een update plaats met de meest recente uitslagen, sfeerverhalen en foto’s.

MEDISCHE VERZORGING De medische verzorging is in handen van Medical Events. Zij rijden achter in de karavaan mee. Op de wedstrijdonderdelen zijn eerste hulpposten langs het parcours aanwezig. De medewerkers van het medische team verlenen eerste hulp. Zij zijn geen doktoren. Zodra er zich iets voordoet van meer ernstige aard, zullen zij de hulp van een arts, c.q. 112 inroepen. De organisatie van de NJR heeft geen eigen ronde-arts ter beschikking.

PAUZE De organisatie beslist tijdens een wedstrijd of er wel of geen pauze ingelast wordt.

PESTEN Ploegleiders van de NJR kunnen te maken krijgen met pestgedrag van deelnemende kinderen. We spreken van pesten als hetzelfde kind regelmatig en systematisch wordt bedreigd en/of geïntimideerd. Kinderen worden vaak gepest om hun uiterlijk, vanwege hun kleding, of omdat ze anders zijn dan anderen. Het is aan de ploegleiders om daar adequaat mee om te gaan en zo nodig te melden bij het dagelijks bestuur.

REGENKLEDING Hoewel we hopen dat er geen gebruik van hoeft te worden gemaakt, adviseren wij u toch ervoor de zorgen dat iedere deelnemer regenkleding bij zich heeft. Mocht het onderweg plotseling hard gaan regenen, dan wordt de gehele karavaan even stilgezet. Let goed op de aanwijzingen van de motorordonnances. Als het er bij de start al dreigend uitziet, beslist de ploegleider of de regenkleding aangetrokken wordt brengt de organisatie een advies uit.

REPARATIES / REPARATIEWAGEN Noodzakelijke reparaties aan fietsen worden tijdens de rustpauzes door P. Rijsdijk Tweewielers uitgevoerd. De NJR is niet aansprakelijk voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. P. Rijsdijk zal alleen de hoog nodige reparatie aan de fiets verrichten, zodat de deelnemer de etappe uit kan rijden. Zorg dat de fietst van een deelnemer goed aan de Nationale Jeugdronde begint.

RUGNUMMERS Op de rugnummers staat zowel het nummer als de naam van de deelnemer. Het rugnummer moet duidelijk zichtbaar, op de rug, gedragen worden. De rugnummers mogen als souvenir aan de Nationale Jeugdronde door de kinderen meegenomen worden.

SCHOONHEIDSKLASSEMENT Gedurende de etappes worden er door speciaal aangewezen personen of door de motorordonnances controles verricht op het rijgedrag van de ploegen. Ook op de wedstrijdonderdelen vindt controle plaats.

SECRETARIAAT Het secretariaat van de NJR is gevestigd bij EETCAFE DE RAATSKELDER, ACHTERIN BIJ DE VERGADERRUIMTE. op de Markt 20. Dit is normaal gesproken vanaf ongeveer een uur na de afloop van een wedstrijdonderdeel tot een half uur na de afloop van de prijsuitreiking bemand. Het secretariaat is de gehele dag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0621809919 (Anton Luijsterburg). Gedurende een wedstrijdonderdeel is het secretariaat gevestigd in de jurybus.

“SNELLE REPORTERS” Tijdens de Jeugdronde zult u regelmatig een paar “snelle reporters” tegenkomen. Zij maken sfeerverslagen en foto’s, die dezelfde avond nog op internet te zien zullen zijn. Surf hiervoor naar www.jeugdronde.nl

SOCIAL MEDIA

De Nationale Jeugdronde heeft een eigen facebookpagina www.facebook.com/jeugdronde. Op deze pagina is de Natio­nale Jeugdronde het hele jaar te volgen. Ook zijn we te volgen op Instagram en Tiktok: nationale_jeugdronde. Het Social Media Team loopt de gehele dag rond om leuke content te maken en te plaatsen. Miss Menna heeft een eigen account op Instgram en houdt iedereen op de hoogte van haar momenten voor en achter de schermen als Miss NJR 2024. Je vindt haar onder missjeugdronde.2024

TIJDWAARNEMING De tijdwaarneming op de wedstrijdonderdelen wordt verzorgd door juryleden van de atletiekvereniging THOR. Deze mensen zijn onafhankelijk van de organisatie.

UITSLAGEN De uitslagen worden iedere dag na afloop van de prijsuitreiking verstrekt. De uitslagen worden na afloop van de prijsuitreiking ook op de website van de Jeugdronde geplaatst. Surf hiervoor naar www.jeugdronde.nl

VALHELMEN Tijdens de wedstrijdonderdelen (m.u.v. de verkeersdoolhof en de stepcross) zijn de deelnemers verplicht om een valhelm te dragen. Dit zijn moderne (lees: dure) helmen. Daarom verzoeken wij u er op toe te zien dat de deelnemers er na afloop van het wedstrijdonderdeel voorzichtig mee omgaan. Medewerkers van de organisatie zijn behulpzaam bij het op- en afzetten. Wij vertrouwen er op dat ook u hierbij hulp zult verlenen. De helmen zijn voorzien van een gekleurde sticker. Deze geeft een vooraf ingestelde maat van de helm aan. Tijdens de fietsenkeuring wordt er een helm gepast, de kleur van de sticker op de helm zal ook op de deelnemende fiets worden aangebracht, zodat de deelnemer een goed passende helm op krijgt.

VERZEKERINGEN Het organisatiecomité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gebeurtenissen vóór, tijdens of na de wedstrijd. Door eenvoudige deelname gaat de deelnemer c.q. zijn/haar ouder(s) of verzorger(s) hiermee akkoord. Hiertoe dient elke inschrijving vergezeld te gaan van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Fietsendiefstal is nooit gedekt! Deelnemers kunnen gebruik maken van de GRATIS fietsenstalling. Verzekeringsagent van de NJR is Stroop Advies.

ZONBESCHERMING Aangezien we hele dagen buiten zijn, is het belangrijk dat we ons en onze deelnemers goed beschermen tegen de zon door zonnebrand te smeren. Zeker op warme zonnige dagen is het belangrijk om goed te drinken en te smeren.

Gedragscode

Veiligheid
De Nationale Jeugdronde moet voor iedereen en leuke week zijn. Naast plezier is veiligheid een belangrijk aspect dat bij de NJR hoog in het vaandel staat. De NJR heeft een calamiteiten- en veiligheidsplan waarin is verwoord hoe de NJR zorg wil dragen voor een juiste en adequate invullen van haar taken en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid en welbevinden van de deelnemers en medewerkers.
Het veiligheidsplan vormt op zich geen garantie voor een veilige situatie tijdens de week van de NJR. Dit vergt voor alles een proactieve en betrokken houding van alle medewerkers en een klimaat waarin deelnemers en medewerkers elkaar op een respectvolle wijze bejegenen. Het calamiteiten- en veiligheidsplan is ter inzage op te vragen bij het dagelijks bestuur.
 
Sociale veiligheid (welzijn).
Onderdeel van veiligheid is de sociale veiligheid (welzijn) van deelnemers en medewerkers. Hieronder verstaan we o.a. grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie) en pesten. Het calamiteiten- en veiligheidsplan is voorzien van een aantal stappenplannen specifiek afgestemd voor dit soort gevallen.
 
Iedereen die als vrijwilliger binnen de NJR meewerkt om een activiteit tot stand te brengen heeft een voorbeeldrol voor de deelnemende kinderen. Het is belangrijk om volgens de maatschappelijke normen en waarden met elkaar om te gaan. Om dit te benadrukken hebben wij als organisatie voor al onze vrijwilligers een meldcode opgesteld en een gedragsreglement die door alle medewerkers ondertekend moet worden alvorens de Jeugdronde begint. De meldcode en het gedragselement is hieronder te downloaden:

Privacy Statement Stichting Nationale Jeugdronde

Stichting Nationale Jeugdronde werkt met persoonsgegevens van deelnemers, ouders, medewerkers en sponsoren. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. Alle deelnemers, ouders, medewerkers en sponsoren moeten erop kunnen vertrouwen dat Stichting Nationale Jeugdronde zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de stichting mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Stichting Nationale Jeugdronde is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Stichting Nationale Jeugdronde geeft middels haar privacy beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens
Stichting Nationale Jeugdronde is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten
Stichting Nationale Jeugdronde gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen en houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Definitie verwerken conform AVG: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Grondslag en doelbinding
Stichting Nationale Jeugdronde zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
Stichting Nationale Jeugdronde streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden per heden minder verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om organisatorische en administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Stichting Nationale Jeugdronde gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door bestuursleden of door het bestuur aangestelde en geregistreerde medewerkers van de Nationale Jeugdronde. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Stichting Nationale Jeugdronde voor passende beveiliging van persoonsgegevens..

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Stichting Nationale Jeugdronde afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de AVG.

Wat betekent dit voor jou als deelnemer of voor u als ouder?
Op het inschrijfformulier heb je persoonsgegevens ingevuld. Deze worden door de organisatie verwerkt. Jouw naam en leeftijd publiceren wij in het programmaboekje en bij de klassementsuitslagen op onze website www.jeugdronde.nl Wij delen een lijst met alleen alle namen van de deelnemers met de drukker ten behoeve van de gepersonaliseerde rugnummers. In het jurysysteem wordt jouw naam en jouw geboortedatum opgenomen. Voor jouw veiligheid worden jouw bijzondere persoonsgegevens gedeeld met het GHOR/ EHBO, zodat zij in geval van calamiteiten snel kunnen handelen. Het emailadres en telefoonnummer gebruiken wij in aanloop naar en tijdens de Nationale Jeugdronde als contactgegevens voor het verstrekken van informatie rondom het evenement of de deelname van uw kind. Verder wordt het emailadres gebruikt voor promotionele doeleinden rondom het evenement. Hiervoor is toestemming gegeven met het inschrijfformulier (OPT IN). Echter behoudt u het recht u uit te schrijven voor mailing. (OPT OUT)

Wat betekent dit voor u als medewerker?
Ook uw persoonsgegevens worden door de organisatie verwerkt. Uw naam publiceren wij in het programmaboekje en mogelijk op onze website. Wij publiceren uw naam , emailadres en telefoonnummer in het draaiboek mits u hier toestemming voor hebt gegeven. Het huis- en emailadres gebruiken wij voor correspondentie doeleinden aangaande het evenement. Verder wordt het emailadres gebruikt voor promotionele doeleinden rondom het evenement. Hiervoor is door u toestemming gegeven per email (OPT IN). Echter behoudt u het recht u uit te schrijven voor mailing. (OPT OUT)

Wat betekent dit voor u als sponsor?
Het post- en emailadres gebruiken wij voor administratieve en informatieve doeleinden aangaande het evenement.

Foto’s en beeldmateriaal
Stichting Nationale Jeugdronde publiceert alleen foto’s of ander beeldmateriaal welke door onze eigen fotografen gedurende de jeugdronde week worden gemaakt.

Stichting Nationale Jeugdronde gebruikt het beeldmateriaal in haar eigen publicaties, op haar eigen website, in haar advertenties, op sociale media, pers artikelen en andere communicatie die uitgaan van de Nationale Jeugdronde. Op de website zal met een inlogscherm de fotopagina geopend kunnen worden. Betrokkenen van de Nationale Jeugdronde ontvangen hiervan de gegevens per email.

Ook als het gaat om beeldmateriaal hecht Stichting Nationale Jeugdronde waarde aan privacy en bieden wij de mogelijkheid tot bezwaar. U kunt het bezwaar bij ons melden via media@jeugdronde.nl. Vervolgens zullen wij het betreffende beeld van onze website en/of social media verwijderen.

Vragen Als u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via communicatie@jeugdronde.nl.